Bồn chứa CO2 lỏng : định nghĩa, phân loại, ứng dụng